Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8001 — Pillarstone/Sirti) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)