Решение за изпълнение (ЕС) 2016/108 на Комисията от 27 януари 2016 година за неодобряване на веществото 2-бутанон пероксид като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1 и 2 (Текст от значение за ЕИП)