Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7968 — EQT Services UK/Kuoni Travel Holding) (Текст от значение за ЕИП)