Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9866 — United Group/Forthnet) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 234/04