Писмен въпрос E-1316/05, зададен от Margrete Auken (Verts/ALE) на Комисията. UNICEF executive director states that reproductive health is irrelevant