Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно приемането на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (нотифицирано под номер С(2009) 8680) (текст от значение за ЕИП) (2009/965/ЕО)