Заключение на генералния адвокат H. Saugmandsgaard Øe, представено на 4 февруари 2016 г.