Решение на Съда от 15 януари 1974 г. # Kurt A. Becher срещу Hauptzollamt Emden. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия. # Дело 154-73. Becher TITJUR