Резюме на решение на Комисията от 4 юли 2019 година относно производство по член 65 от Договора за ЕОВС (Дело AT.37956) (нотифицирано под С(2019) 4969) (Само текстът на италиански език е автентичен) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 312/07