Заключение на генералния адвокат Roemer представено на18 септември 1973 г.