/* */

Решение на Комисията от 26 август 2003 година за изменение на Решение 2000/147/ЕО относно прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение класификацията на характеристиките за огнеустойчивост на строителните продукти (нотифицирано под № С(2003) 2986)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX