Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Арабска република Египет за изменение в режима на внос в Общността на ориз с произход и идващ от Египет$