PROPCELEX Насоки на Европейската централна банка от 20 април 2006 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2006/6)