ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ СЕСИЯ 2013—2014 Заседания от 9 до 12 септември 2013 г. Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 357 E, 6.12.2013 г. ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ