Решение на съда от 7 май 2010 година по Дело E-8/09 — Надзорният орган на ЕАСТ срещу Република Исландия (Неспазване на задължения от договаряща се страна — Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО за сближаване законодателствата на държавите-членки относно асансьорите — Неприсъствено решение)