Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 8 септември 2016 г. Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 8 септември 2016 г.#H.C. Chavez-Vilchez и др. срещу Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank и др.#Преюдициално запитване, отправено от Centrale Raad van Beroep.#Преюдициално запитване — Гражданство на Съюза — Член 20 ДФЕС — Право на пребиваване в държава членка като условие за получаване на социални помощи и детски надбавки — Гражданин на трета държава, полагащ ежедневно и действително грижи за малолетното си дете, гражданин на посочената държава членка — Задължение за гражданина на трета държава да докаже невъзможността на другия родител, който е гражданин на посочената държава членка, да се грижи за детето — Отказ за пребиваване, който може да принуди детето да напусне територията на държавата членка или дори територията на Съюза.#Дело C-133/15.