PROPCELEX Директива 2005/8/ЕО на Комисията от 27 януари 2005 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за нежеланите вещества в храни за животниТекст от значение за ЕИП.