Дело C-479/14: Решение на Съда (първи състав) от 8 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Sabine Hünnebeck/Finanzamt Krefeld. (Преюдициално запитване — Свободно движение на капитали — Членове 63 и 65 ДФЕС — Данък върху даренията — Дарение на недвижим имот, намиращ се на националната територия — Национална правна уредба, предвиждаща по-високо облекчение за местните лица, отколкото за чуждестранните лица — Наличие на режим с възможност за избор, позволяващ на всяко лице, което живее в държава — членка на Съюза, да ползва по-високото облекчение)