Дело C-295/15 P: Определение на Съда (девети състав) от 22 юни 2016 г. — Matratzen Concord GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Европейския съюз — Словна марка на Европейския съюз „ARKTIS“ — Искане за отмяна — Реално използване на марката — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 51, параграф 1, буква a) — Форма на използване на марката — Доказателства за използване на марката — Съгласие на притежателя — Частичен отказ на искането за отмяна)