Решение на Съда (пети състав) от 21 януари 2016 г.#Les Jardins de Jouvence SCRL срещу État belge.#Преюдициално запитване, отправено от Cour d'appel de Mons.#Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Шеста директива ДДС — Случаи на освобождаване — Член 13, A, параграф 1, буква ж) — Освобождаване на доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от публичноправни субекти или от други организации, признати за благотворителни — Понятие за доставки на услуги и на стоки, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване — Организации, признати за благотворителни — Дом за настаняване и услуги за възрастни хора.#Дело C-335/14. Решение на Съда (пети състав) от 21 януари 2016 г.