Заключение на генералния адвокат Mayras представено на30 май 1973 г. # Leandro Tontodonati срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 28-72. Tontodonati/Комисия TITJUR