Pomoc państwa — Austria — Pomoc państwa C 6/09 (ex N 663/08) — Austriackie linie lotnicze — plan restrukturyzacji — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)