Решение на Комисията от 20/06/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8064 - BAIN CAPITAL / VISTA / VERTAFORE) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)