TITJUR Заключение на генералния адвокат Mischo представено на5 юли 1989 г. # Nashua Corporation и други срещу Комисия и Съвет на Европейските общности. # Обща търговска политика - Дъмпинг - Окончателно мито. # Съединени дела C-133/87 и C-150/87. Nashua Corporation и др./Комисия и Съвет