Υπόθεση C-99/14 P: Αναίρεση που άσκησε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 η Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 10 Δεκεμβρίου 2013 στην υπόθεση T-176/11, Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης