Делегирана Директива (ЕС) 2020/12 на Комисията от 2 август 2019 година за допълване на Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите за компетентности и съответни знания и умения, за практическите изпити, за одобряването на тренажори и за здравословна годност (текст от значение за ЕИП)