Директива 98/68/ЕО на Комисията от 10 септември 1998 година относно определянето на стандартния документ, посочен в член 9, параграф 1 от Директива 95/53/ЕО на Съвета, и определени правила за проверки при въвеждането в Общността на фуражи от трети странитекст от значение за ЕИП.$