Определение на председателя на Съда от 18 октомври 1985 г. # Brother Industries Ltd срещу Съвет на Европейските общности. # Дъмпинг. # Дело 250/85 R. Brother Industries/Съвет TITJUR