Комисия/Франция Заключение на генералния адвокат Lenz представено на22 януари 1985 г. # Комисия на Европейските общности срещу Френска република. # Мерки с равностоен ефект. # Дело 269/83. TITJUR