de Stefano/Комисия Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 11 май 2005 г. # Marco de Stefano срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Конкурс на общо основание - Недопускане до изпитите. # Дело T-25/03. TITJUR