2008/126/ЕО: Решение на Комисията от 20 декември 2006 година относно помощта за Investbx C 36/2005, която Обединеното кралство планира да приложи (нотифицирано под номер C(2006) 5808) (Текст от значение за ЕИП)