Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/361 оd 10. ožujka 2016. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu unosa za Kinu na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dopušten uvoz u Uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1450) (Tekst značajan za EGP)$