Решение за изпълнение (ЕС) 2016/361 на Комисията от 10 март 2016 година за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Китай в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (нотифицирано под номер С(2016) 1450) (Текст от значение за ЕИП)$