PROPCELEX Регамент (ЕО) № 631/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71, по отношение на уеднаквяването на правата и опростяването на процедурите (текст от значение за ЕИП и за Швейцария)