Дело T-581/15: Определение на Общия съд от 25 май 2016 г. — Syndial/Комисия (Жалба за отмяна — Достъп до документи — Регламент (EО) № 1049/2001 — Документи относно производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Италия — Евентуално неспазване на Директиви 2011/92/ЕС и 1999/13/ЕО — Пречистване на бивш промишлен обект (Cengio-Saliceto) — Отказ за предоставяне на достъп — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)