Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията от 5 май 2011 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата Телематични приложения за пътнически услуги на трансевропейската железопътна система (текст от значение за ЕИП)