Заключение на генералния адвокат Mayras представено на24 септември 1980 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Свободно движение на работници. # Дело 149/79. TITJUR Комисия/Белгия