Решение на Общия съд (състав по жалбите) от 14 януари 2016 г.#Ángel Coedo Suárez срещу Съвет на Европейския съюз.#Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Дисциплинарни мерки — Освобождаване от длъжност с намаляване на обезщетението за инвалидност — Отхвърляне на жалбата на първа инстанция — Грешка при прилагане на правото — Задължение за мотивиране.#Дело T-297/15 P. Решение на Общия съд (състав по жалбите) от 14 януари 2016 г.