Απόφαση (ΕΕ) 2018/1702 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2018, για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε λιπαντικά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7125] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)