Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7959 — APG/DV4/QDREIC/JV) (Текст от значение за ЕИП)