Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз - ДЯЛ I: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ - Член 2