Решение на Съда (втори състав) от 14 юли 2005 г. Решение на Съда (втори състав) от 14 юли 2005 г.#Кралство Нидерландия срещу Комисия на Европейските общности.#Регламент (ЕО) № 465/2000 - Иск за отмяна - Защитни мерки.#Дело C-180/00.