PROPCELEX Регламент (ЕО) № 432/2004 на Комисията от 5 март 2004 година относно привеждане в съответствие за осми път към техническия напредък на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (текст от значение за ЕИП)