Решение на Съда от 3 октомври 1984 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Дело 254/83. TITJUR Комисия/Италия