Решение на Съда (първи състав) от 13 ноември 1984 г. # Firma A. Racke срещу Hauptzollamt Mainz. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Германия. # Дело 283/83. Racke TITJUR