PROPCELEX Решение на Комисията от 12 октомври 2006 година относно изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на оловото в кристалното стъкло (нотифицирано под номер C(2006) 4789)Текст от значение за ЕИП.