TITJUR Решение на Съда от 13 май 1981 г. # SpA International Chemical Corporation срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale civile e penale di Roma - Италия. # Връщане на недължимо платеното. # Дело 66/80. International Chemical Corporation