Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9750 — HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc.) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 418/04