Решение на Комисията от 14/10/2015 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7688 - INTEL / ALTERA) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)