/* */

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7875 — ICG/Capiton/Prefere Resins Holding) (Текст от значение за ЕИП)